Strona główna

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Kamila Jaskólskiego.

Informuję, iż niniejszą stronę stworzono celem ułatwienia osobom zainteresowanym kontaktu z kancelarią, a także udostępniania informacji o aktualnych licytacjach. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Więcej informacji na temat funkcjonowania komorników sądowych i prowadzonych przez nich postępowań egzekucyjnych oraz ich właściwości znajdziecie Państwo w zakładce Informacje dodatkowe.

DANE KONTAKTOWE:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kamil Jaskólski
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej

ul. Wilsona 11/1
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 300 32 41
Telefon komórkowy: 605 071 808
adres e-mail: bielsko.biala.jaskolski@komornikid.pl

Numer rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0390 5060

Kancelaria czynna:
poniedziałek - 9.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 15.00
środa - 8.00 - 15.00
czwartek - 8.00 - 15.00
piątek - 9:00 - 12:00
Komornik przyjmuje strony w poniedziałki od 10.00 – 16.00.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Kamil Jaskólski

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy o komornikach sądowych, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o komornikach sądowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

- od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny.

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

od 1 stycznia 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w kancelarii komornika udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko Biała
e-mail:
biuro.ads@wp.pl
tel.: +48 667 632 020