Właściwość

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Zgodnie z art. 2 ust.3 uoksie komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i nie-pieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Zgodnie natomiast z art 2 ust 4 uoksie komornik, poza wyżej wymienionymi zadaniami ma także prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów (art.2 ust.1 u.k.s.e.) m.in. przeprowadza spis inwentarza

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORAZ PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy którym działa Komornik SądowyKamil Jaskólski obejmuje następujące miejscowości:

Miasto i Gmina Bielsko-Biała, 
Miasto i Gmina Szczyrk, 
Miasto i Gmina Wilamowice (Pisarzowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie), 
Gmina Buczkowice (Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka, Kalna), 
Gmina Jasienica (Międzyrzecze Dolne, Rudzica, Landek, Mazańcowice, Grodziec, Wieszczęta, Biery, Świętoszówka, Roztropice, Bielowicko), 
Gmina Jaworze, 
Gmina Kozy, 
Gmina Wilkowice (Wilkowice, Bystra Śląska, Meszna). 

Zgodnie z art 8 ust. 1 uoksie, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest natomiast obszar właściwości sądu rejonowego przy którym komornik pełni swą funkcję. Art 8 ust 8 uoksie nadaje możliwość komornikowi, którego zaległość w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji nie przekracza sześciu miesięcy, prowadzenia postępowań egzekucyjnych, wykonywania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia oraz podejmowania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art 8 ust.5 uoksie, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (art. 8 ust. 6 uoksie).

Komornik Sądowy Kamil Jaskólski posiada uprawnienia wynikające z powyższego artykułu