Właściwość

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Zgodnie z art. 2 ust.3 uoksie komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i nie-pieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Zgodnie natomiast z art 2 ust 4 uoksie komornik, poza wyżej wymienionymi zadaniami ma także prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów (art.2 ust.1 u.k.s.e.) m.in. przeprowadza spis inwentarza

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORAZ PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy którym działa Komornik SądowyKamil Jaskólski obejmuje następujące miejscowości:

Miasto i Gmina Bielsko-Biała, 
Miasto i Gmina Szczyrk, 
Miasto i Gmina Wilamowice (Pisarzowice, Hecznarowice, Zasole Bielańskie), 
Gmina Buczkowice (Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka, Kalna), 
Gmina Jasienica (Międzyrzecze Dolne, Rudzica, Landek, Mazańcowice, Grodziec, Wieszczęta, Biery, Świętoszówka, Roztropice, Bielowicko), 
Gmina Jaworze, 
Gmina Kozy, 
Gmina Wilkowice (Wilkowice, Bystra Śląska, Meszna).