Informacje dodatkowe

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie wykonalności orzeczeń sądowych, co jest realizowane poprzez możliwość zastosowania środków przymusu państwowego przewidzianych prawem. Oprócz powyższego komornik wykonuje także inne czynności przekazane mu na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia (na zarządzeniesądu lub prokuratora). Status funkcjonariusza publicznego zapewnia natomiast komornikowi wzmożoną ochronę prawa karnego (art 222 par 1 i nast. kodeksu karnego).

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z późn. zm.) oraz ustawy o komornikach sądowych, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Aktem prawnym o charakterze ustrojowym, określającym status prawny komornika sądowego, jego pozycję w systemie organów ochrony prawnej, uprawnienia oraz obowiązki, jest ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 )